top of page

GDPR - Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce v textu níže naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

Jsme nadace s názvem Nadace pražské děti, IČ: 62935691, se sídlem Praha 1, Truhlářská 17/1102, zapsaná v rejstříku nadací vedené u Městského soudu v Praze, a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s členstvím ve spolku, využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky v rezervačním systému jako nástroje pro administraci sportovních služeb nebo přihlášením se k odběru obsahových newsletterů.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

 

• Email

 

• Jméno a příjmení nebo přezdívku

 

• Telefonní číslo

 

• Další údaje Vámi vyplněné (třída, škola , jméno učitele, telefon, email, počet zúčastněných žáků, příjezd a odjezd autobusů, seznamy vypůjčovaných sportovních pomůcek s počátečními písmeny jmen dětí).

​3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Abychom měli přímý kontakt se vzdělávací institucí (školou) a mohli zajistit konání sportovních aktivit pro děti bez administrativní zátěže školy.

 

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

  • zlepšení kvality našich služeb

  • zasílání sdělení prostřednictvím newsletteru - odhlášení z přijímání sdělení je možno provést  emailem: prazskedeti@prazskedeti.cz

  • zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře přes naše webové stránky

Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat některé své služby.

 

4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

 

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Máme takové technické a organizační zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu neoprávněných subjektů k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou.

 

Za určitých, přesně definovaných podmínek, jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

​5.  Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

 

​Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu, případně objednávky mezi Vámi a námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

 

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy či objednávky mezi Vámi a námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

6. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za výslovně uvedeným účelem:

 

  • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy či objednávky uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu  či objednávku představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat, např. objednávka v online rezervačním systému nebo využití kontaktních formuláře našeho webu);

 

  • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti našeho webu).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 

7. Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

 

​Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu pro splnění mezi Vámi a námi uzavřené smlouvy nebo objednávky, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné (online rezervační systém, kontaktní formulář). V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona.

 
​Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

 

​Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

 

​Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem.

 

​Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

 

​8. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

 

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: prazskedeti@prazskedeti.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, objednávky či právní povinnosti nebo i z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

​9. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

 

​Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, pokud nám je však neposkytneme nebudeme vám schopni službu zajistit.

 

 Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 

 Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 

• právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

 

• právo osobní údaje opravit či doplnit;

 

• právo požadovat omezení zpracování;

 

• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

 

• právo požadovat přenesení údajů;

 

• právo na přístup k osobním údajům;

 

• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

 

• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a

 

• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

 

 

10. Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké klubové sdělení či jinou informaci o aktualitách klubového života nebo služeb klubu, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další klubové sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

 

11. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte písemně na naší adrese: Nadace pražské děti, IČ: 62935691, se sídlem Praha 1, Truhlářská 17/1102, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

bottom of page